Polityka prywatności

(Klauzula Informacyjna RODO i pliki cookies)

Szanowni Państwo,

Z uwagi na przepisy o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1; dalej jako: RODO), prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Administratorem Twoich danych osobowych jest FUGOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krotoszynie (adres: Zamkowy Folwark 1, 63-700 Krotoszyn), KRS: 0000043852, REGON: 008258821, NIP: 6210004527.

W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, możesz skontaktować się z Karoliną Łapacz – Inspektorem Ochrony Danych (listownie na adres siedziby spółki lub mailowo: iod@fugor.com.pl).

A / Cel, podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa osobowe w następujących celach:

 1. wykonania umowy cywilnoprawnej lub podjęcia na żądanie działań, przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te przetwarzamy do czasu zrealizowania umowy, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 2. marketingowych, tj. przedstawienia oferty zawarcia umowy cywilnoprawnej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na prowadzeniu działań marketingowych Spółki i rozwijaniu działalności. Dane te przetwarzamy do momentu wniesienia sprzeciwu;
 3. prowadzenia korespondencji telefonicznej, mailowej lub listownej, w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania. Dane te przetwarzamy przez okres prowadzenia korespondencji, a później dodatkowo przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 4. wykonania ciążących na nas obowiązków księgowo-podatkowych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane te przetwarzamy do momentu wskazanego w tych przepisach;
 5. ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na możliwości ustalenia roszczeń, obrony przed nimi i ich dochodzeniu. Dane te przetwarzamy do momentu ich przedawnienia, określonego przepisami prawa;
 6. monitoringu wizyjnego, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Polega on na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników i ochronie mienia. Dane te przetwarzamy przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy powzięliśmy wiadomość, że mogą one stanowić taki dowód. Wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;
 7. rekrutacji, na podstawie:
  1. Kodeksu pracy:
   • 221 § 1 i 2 – w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych oraz wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia, jeśli dane te są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • 221 § 4 (i innych właściwych przepisów prawa) – w zakresie innych danych osobowych niż w/w, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  2. zgody:
   • co do innych danych zwykłych, niż wymienione w pkt. 1,
   • co do danych wrażliwych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (art. 221b 1 Kodeksu pracy w zw. z art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
   • udzielonej na poczet przyszłych rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko – w zakresie danych osobowych innych niż wymienione w pkt. 7a-b, przekazanych nam w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane te przetwarzamy do zakończenia danej rekrutacji, a jeśli kandydat wyraził zgodę na kolejne – dodatkowo przez okres maksymalnie 1 roku.

Podanie danych osobowych jest:

 1. dobrowolne – w celu marketingowym (pkt 2), wymiany korespondencji (pkt 3), monitoringu wizyjnego (pkt 6) oraz rekrutacji (pkt 7 b-c);
 2. wymagane ustawowo – w celu podatkowo-księgowym (pkt 4), z uwagi na przepisy prawa podatkowego i o rachunkowości;
 3. dobrowolne, ale niezbędne – w celu zawarcia i realizacji umowy (pkt 1) oraz rekrutacji (pkt 7a) w zakresie imienia (imion), nazwiska, daty urodzenia i danych kontaktowych kandydata do pracy, ponieważ brak danych uniemożliwi wykonanie umowy albo wzięcie udziału w rekrutacji.

Dane nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowania, ani przekazywane poza obszar EOG.

B / Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na nasze zlecenie podmiotom, które je przetwarzają, tj. podmiotom prowadzącym działalność:

 1. pocztową lub kurierską;
 2. płatniczą;
 3. prawniczą;
 4. doradczą/audytową;
 5. ubezpieczeniową;
 6. teleinformatyczną;
 7. dostawom monitoringu wizyjnego.

C / Prawa związane ochroną danych osobowych

 Przysługują Państwu następujące prawa:

 1. wycofania zgody na przetwarzanie danych – wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 2. dostępu do danych osobowych;
 3. żądania ich sprostowania, usunięcia albo ograniczenia przetwarzania;
 4. przeniesienia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to tylko tych danych, które są przetwarzane na podstawie zgody;
 5. skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.