Informacja o ochronie danych osobowych

Fugor Sp. z o.o. z siedzibą w Krotoszynie, ul. Zamkowy Folwark 1 zwana dalej „Fugor”, jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, a w szczególności:

 • imiona i nazwiska, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres e-mail, adres do kontaktu, numery telefonów, firma reprezentowanego podmiotu,

 • w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

 • realizacji obowiązków spółki Fugor przewidzianych prawem, w tym w szczególności przechowywania dokumentów księgowych, ochrony praw spółki Fugor zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

 • przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnej zgody.

Fugor może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

 • podmiotom, z którymi spółka Fugor ma zawartą umowę współpracy w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji praw i obowiązków spółki Fugor przewidzianych przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu spółki Fugor w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Fugor może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, biura rachunkowe, firmy pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych ze spółką Fugor umów do stosowania odpowiednich organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych oraz przetwarzania ich wyłącznie w zakresie i czasie określonymi przez Fugor,

 • organom nadzorującym, organom kontrolującym, organom władzy, organom podatkowym i innym osobom trzecim w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem.

Fugor zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez spółkę Fugor i podmioty związane umową na powierzenie przetwarzania danych, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i spółki Fugor. Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od spółki Fugor potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Fugor dostarczy Państwu na żądanie bezpłatnie informację o Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne informacje, o które zwrócą się Państwo, Fugor może pobrać opłatę rekompensującą koszty obsługi żądania.

 • sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, uwzględniając cele przetwarzania.

 • usunięcia danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”) – mają Państwo prawo żądania, zgodnie z przepisami prawa, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Fugor ma obowiązek bezzwłocznie usunąć takie Dane osobowe,

 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,

 • przenoszenia danych osobowych – macie Państwo prawo otrzymać dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Fugor w formacie standardowym oraz prawo przesłania tych danych osobowych innemu podmiotowi,

 • sprzeciwu – po spełnieniu warunków przewidzianych przepisami mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych przez spółkę Fugor.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Fugor Sp. z o.o., 63-700 Krotoszyn, ul. Zamkowy Folwark 1, tel 62 725 3236

Adres poczty elektronicznej: sekretariat@fugor.com.pl